วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรณรงค์การให้วัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชากรอายุ 20-50 ปี จังหวัดลำปาง

กำหนดการรณรงค์วันที่ 1 มกราคม 2558-30 เมษายน 2558 โดย 2 เดือนแรกรณรงค์แบบเข้มข้น 2 เดือนหลังรณรงค์แบบเก็บตก

การบันทึกผลการรณรงค์
  • 1.หน่วยบริการทุกหน่วยที่ออกดำเนินการ บันทึกการได้รับวัคซีน ดีที ช่วงรณรงค์รายบุคคล ลงในแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจ  สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่พบหลังที่เคยสำรวจไว้ขอให้เพิ่มเติมต่อท้าย
  • 2.ในกรณีที่บันทึกผลการให้วัคซีน ดีที แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลผ่านฐานข้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุขภาพ ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ใช้รหัสวัคซีน 901 รหัส ICD10_TM ให้ใช้ Z23.5 และ Z23.6 หากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบรับบริการวัคซีน ดีที ณ สถานบริการอื่น ขอให้ติดตามวันที่ได้รับวัคซีนมาบันทึกในฐานข้อมูลที่เป็นการได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและการติดตามการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มนี้

  • แนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์การให้วัคซีน ดีที ดาวน์โหลด

โดยขอให้ทุกสถานบริการ กรอกจำนวนประชากร ที่มีอายุ 20 -50 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2508  -31 ธ.ค.2538) ในเขตรับผิดชอบ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558    กรอกจำนวนเป้าหมายที่นี่ คลิก  /  ดูผลการบันทึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาอย่าละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยการว่ากล่าว ใส่ร้าย หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ แต่ถ้าต้องการใช้ถ้อยคำดังกล่าวกรุณาแสดงความรับผิดชอบด้วยการใช้ชื่อและนามสกุลจริงในการแสดงตัวตน